Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. V-bod: V-bod Projectondersteuning, de opdrachtnemer. V-bod is gevestigd in Amersfoort en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63364751.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met V-bod een overeenkomst heeft gesloten, gebruik maakt van de diensten of aan wie V-bod een offerte heeft uitgebracht.
3. Diensten: alle diensten die V-bod biedt. Onder andere –maar niet beperkt tot-: advisering, projectmanagement, projectbegeleiding – en leiding, elektrotechniek en elektrische installatietechniek.
4. Trainingen: alle trainingen die V-bod verzorgt. Daaronder vallen ook cursussen die zij verzorgt.
5. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen V-bod en een opdrachtgever.
6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die V-bod verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
7. Algemene voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, diensten en overeenkomsten tussen V-bod en een opdrachtgever.
2. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst en/of offerte waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een opdrachtgever en/of derden zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door V-bod uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Indien V-bod niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat V-bod in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
9. V-bod is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van V-bod gebruikt maakt.
10. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid en/of (algemene) voorwaarden van derden kunnen te allen tijde door V-bod doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.
11. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor V-bod voor de uitvoering daarvan derden en/of leveranciers dient te betrekken.

Artikel 3 Offertes

1. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij V-bod anders aangeeft en/of er binnen deze periode wijzigingen plaatsvinden die het noodzakelijk maken om de offerte of de overeenkomst te wijzigen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie, materialen en/of gegevens die door de opdrachtgever verstrekt worden. De opdrachtgever dient alle informatie, gegevens en materialen aan V-bod te verstrekken. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Indien achteraf blijkt dat de informatie, gegevens en/of materialen niet juist en/of onvolledig zijn, dan heeft V-bod het recht om de offerte aan te passen.
3. Indien een opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan heeft V-bod het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen.
4. V-bod kan niet aan haar offertes worden gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat of als ze deze gebaseerd zijn op basis van verkeerde of onvolledige informatie.
5. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Indien een overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is V-bod daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
8. Een samengestelde offerte verplicht V-bod niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Genoemde (lever)termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen V-bod en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en V-bod de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaardt. Per e-mail ook bevestiging. Overeenkomst getekend zijn. Contracten, offertes per e-mail. Niet altijd offerte sturen. Aanvullende e-mails na sluiting contract zijn dan ook bindend.
2. Ook is sprake van een overeenkomst indien V-bod op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
3. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen, tenzij deze afspraken schriftelijk bevestigd zijn door V-bod.
5. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door V-bod schriftelijk bevestigd is.
6. V-bod is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren.
7. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8. Indien V-bod een aanbetaling verlangt, zullen de werkzaamheden niet gestart worden zolang de overeengekomen aanbetaling niet voldaan is. V-bod heeft het recht de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen heeft.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst en werkzaamheden

1. Alle overeenkomsten en werkzaamheden worden door V-bod naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd.
2. V-bod kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat V-bod niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurt op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden en de door derden verstrekte gegevens aan V-bod.
4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft V-bod het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5. V-bod heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Wanneer een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan V-bod de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase (schriftelijk) heeft goedgekeurd.
6. Eventuele levertermijnen in een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien V-bod een levertermijn overschrijdt dan dient opdrachtgever V-bod schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij V-bod een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. V-bod is geen partij bij de overeenkomst die een opdrachtgever met een derden sluit.
8. Alle overeenkomsten en/of werkzaamheden worden door V-bod uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
9. In verband met de aard van de aangeboden diensten is V-bod onderworpen en gebonden aan de regels, richtlijnen, het beleid en de technologie van derden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de regels en richtlijnen van de betreffende derde. Indien het in verband met de regels, richtlijnen, beleid en/of technologie van derden noodzakelijk is, is V-bod bevoegd haar werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te passen.

Artikel 6 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan V-bod aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan V-bod te verstrekken.
2. Indien opdrachtgever de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan V-bod verstrekt, dan heeft V-bod het recht de uitvoering van de overeenkomst en haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij opdrachtgever.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan V-bod verstrekt gegevens, materialen of informatie.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. V-bod is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
5. Indien van toepassing: de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit zijn bedrijf, dan wel derden die namens opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden betrokken zijn.
6. Indien door V-bod, in het kader van de overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos en tijdig zorg voor de aanwezigheid van de locatie resp. werkplek en de benodigde faciliteiten.
7. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor V-bod, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Cursussen en trainingen

1. Dit artikel is van toepassing op alle cursussen en trainingen van V-bod.
2. V-bod heeft het recht de data en/of tijden van een cursus of training, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Over eventuele wijzigingen wordt opdrachtgever telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Als V-bod deze data of tijden wijzigt, dan heeft opdrachtgever het recht om zijn deelname, binnen 3 werkdagen na mededeling door V-bod, kosteloos te annuleren. Als de opdrachtgever later dan 3 werkdagen na de mededeling annuleert dan zijn de annuleringsvoorwaarden van dit artikel van toepassing.
3. Annulering of beëindiging van een cursus of training dient altijd schriftelijk per (aangetekende) brief, fax of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel van de brief of e-maildatum.
4. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor annulering de volgende voorwaarden:
• vóór aanvang van de cursus mag de opdrachtgever annuleren indien hiervoor een ‘goede reden’ is. Onder een ‘goede reden’ worden verstaan: redenen die in het algemeen als noodweer worden bestempeld en redelijkerwijs niet door de opdrachtgever voorzien hadden kunnen worden bij aanmelding voor de cursus of training èn de opdrachtgever belemmeren om deel te nemen aan de cursus. Denk hierbij aan – maar niet beperkt tot – ziekte of het overlijden van een familielid.
• Tot x werkdagen vóór aanvang van de cursus hoeft opdrachtgever zich niet te verantwoorden over de reden van annulering en zijn hier geen (administratie-) kosten aan verbonden.
• indien de opdrachtgever minder dan x werkdagen vóór aanvang van de cursus of training annuleert, is V-bod gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Deze administratiekosten zijn 20% van het factuurbedrag,. Eventuele (aan-) betalingen worden met deze kosten verrekend.
• Vanaf de dag waarop de cursus aanvangt, kan de opdrachtgever de cursus uitsluitend annuleren of beëindigen met schriftelijke toestemming van V-bod of op basis van de in artikelen 3 en 4 van deze voorwaarden genoemde redenen.
5. Indien een cursus wordt geannuleerd door de opdrachtgever of door V-bod dan ontvangt de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na annulering de aanbetaling terug.
6. V-bod mag een cursus of training organisatorisch en/of inhoudelijk wijzigen.
7. Verstrekte materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van V-bod aan derden worden verstrekt.
8. Deelname aan een cursus of training geschiedt ALTIJD voor eigen risico! V-bod geeft ten aanzien van deelname aan een cursus of training geen garanties.

Artikel 7.5 Extra kosten meer – en/of minderwerk

1. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van de overeenkomst of de werkzaamheden mogelijk te maken, worden door V-bod extra in rekening gebracht.
2. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden die naar de mening van V-bod voor de realisatie van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die niet separaat en expliciet door de opdrachtgever zijn verlangd. Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door V-bod afzonderlijk in rekening worden gebracht.
3. Meerwerk wordt berekend op basis van de gebruikelijke tarieven. Minderwerk wordt slechts verrekend indien V-bod daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen resp. aanvullen.
2. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van V-bod.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan V-bod een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. V-bod heeft dan recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst of de werkzaamheden beïnvloed worden. V-bod zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal V-bod de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
6. Indien een vast tarief is overeengekomen zal V-bod daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
7. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan V-bod kan worden toegerekend, dan zal zij geen meerkosten in rekening brengen.
8. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever, dan is V-bod gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door V-bod niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft V-bod het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
10. Het verzoek door opdrachtgever om de leveringsdatum te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van V-bod. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9 Afspraken

1. Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken en zal zich gedurende de afspraken volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afgesproken afspraak, dan dient opdrachtgever dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij V-bod.
3. Annulering van afspraken kan telefonisch of per e-mail.
4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn geannuleerd is, dan kan V-bod kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.
5. Dit artikel is ook van toepassing indien opdrachtgever –zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.
6. Indien V-bod een afspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan V-bod niet aansprakelijk worden gesteld.
7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.

Artikel 10 Ontbinding, opschorting en/of beëindiging van de overeenkomst

1. V-bod is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen, indien:
• De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
• Na het sluiten van de overeenkomst V-bod kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
• De opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
• Één van de partijen overlijdt;
• Één van de partijen haar onderneming staakt.
2. V-bod heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien V-bod overgaat tot ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
4. Schort V-bod de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
5. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft V-bod het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij daarbij schadeplichtig is en zonder inachtneming van een opzegtermijn.
6. V-bod heeft steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Opzegging en annulering van de overeenkomst

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk, per post en/of via e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft V-bod vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks factuurbedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan V-bod zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Bij voortijdige beëindiging door V-bod, heeft opdrachtgever recht op medewerking van V-bod met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor V-bod extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Prijs

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd prijsverhogingen voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., heeft V-bod het recht deze verhogingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Alle prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten.
3. Alle bijkomende kosten, zoals: reis – en verblijfskosten, parkeerkosten, verzendkosten etc. worden apart in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4. Indien V-bod met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is V-bod gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of indien prijsverhoging ontstaat doordat achteraf de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij tijdens het vaststellen van de prijsafspraak, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. Indien vooraf een vaste prijs is afgesproken en er sprake is van extra werkzaamheden, die redelijkerwijs niet geacht te kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, dan worden die apart gefactureerd. V-bod zal opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

1. Betaling van facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door V-bod aangewezen bankrekening.
2. Verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
3. Bij langdurige overeenkomsten/opdrachten stuurt V-bod maandelijks achteraf een factuur voor haar verrichte werkzaamheden.
4. V-bod verstuurt haar facturen digitaal.
5. V-bod is gerechtigd een aanbetaling te verlangen.
6. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
7. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft V-bod het recht, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
8. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
9. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag.
10. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke handelsrente bedraagt 1% per maand. Hogere rente tenzij hoger?
11. Indien V-bod hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
12. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij V-bod open staan.
13. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van V-bod op de opdrachtgever direct opeisbaar.
14. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
15. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt V-bod haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat op het moment dat opdrachtgever alle openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft. Dubbel?

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door V-bod geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, materialen, software en/of (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van V-bod totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met V-bod gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht V-bod zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden –doch binnen 3 dagen – daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever is verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand. ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. De door V-bod geleverde zaken die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15 Retentierecht

1. V-bod is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft gekregen van de opdrachtgever op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan.

Artikel 16 Klachten

1. Klachten over de diensten, overeenkomsten en/of facturen moeten binnen 2 weken bij V-bod schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, worden de diensten resp. de facturen geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
2. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst van niet op, tenzij V-bod schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
3. V-bod behandelt een klacht binnen 14 dagen na melding. Indien zij een langere afhandelingstermijn nodig heeft, wordt de opdrachtgever daarover geïnformeerd.
4. Indien de klacht terecht is, heeft V-bod de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hen rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop V-bod geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor V-bod niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van V-bod, haar leveranciers en/of ingeschakelde derden worden daaronder begrepen.
3. V-bod heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat V-bod haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover V-bod ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is V-bod gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtgever en V-bod verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Niet onder de vertrouwelijkheid valt informatie die al publiek bekend is.
2. Indien V-bod op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en V-bod zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is V-bod niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van V-bod is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
2. V-bod is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat V-bod is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. V-bod is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, zoals –maar niet beperkt tot – leveranciers en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4. Nalatigheid aan de zijde van opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van V-bod en/of door haar ingezette personen), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van V-bod uit.
5. V-bod kan door de opdrachtgever (inclusief de namens de opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
6. V-bod is niet aansprakelijk voor wijzigingen in haar werkzaamheden of diensten indien zij deze dient te wijzigen wegens een wijziging van de technologie, beleid of richtlijnen van een derde partij.
7. V-bod is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
• Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van V-bod aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan V-bod kan worden toegerekend.
• Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
• Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
8. V-bod is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
• Gederfde winst;
• Gemiste besparingen;
• Gevolgschade;
• Reputatieschade;
• Teleurgestelde verwachtingen;
• Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
9. Voor zover V-bod aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Bij overeenkomsten resp. opdrachten die langer duren dan 3 maanden, is de aansprakelijkheid van V-bod beperkt tot eenmaal het factuurbedrag over de laatste 3 maanden met een maximum van € 2500, -.
10. Elke aansprakelijkheid van V-bod vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
11. V-bod is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van V-bod.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde behoudt V-bod zich de rechten en bevoegdheden voor die V-bod toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de V-bod tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, software, documenten en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van V-bod, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door V-bod eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van V-bod worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. V-bod behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart V-bod voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of werkzaamheden schade lijden.
2. De opdrachtgever vrijwaart V-bod voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3. Indien opdrachtgever aan V-bod informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van V-bod is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft V-bod het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op elke overeenkomst en geschil tussen V-bod en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland.
4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.